Home / Tag Archives: cảm hoài

Tag Archives: cảm hoài

Bình Giảng Bài Thơ Cảm Hoài Của Đặng Dung

Cảm hoài

Đề bài: Bình giảng bài thơ Cảm hoài của Đặng Dung. Bài Làm Đặng Dung là danh tướng đời Hậu Trần, theo Trần Trùng Quang chống giặc Minh, lập được nhiều chiến công rất oanh liệt, về sau ông bị giặc bắt, giải về Trung Quốc, dọc đường nhảy xuống sông …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial